Τα πλεονασματικά υπόλοιπα του ΣΥΛ τα τελευταία 5,5 χρόνια μετά την φορολογία έχουν ως εξής:

2019: €1.403.360

2020: €3.623.460

2021: €3.938.617

2022: €2.916.071

2023: Δεν υπάρχουν ελεγμένοι λογαριασμοί – πραγματοποιούνται εγγραφές ακόμα για το 2023 και δεν έχουν γίνει οι αποσβέσεις – σύμφωνα με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό 2023 παρουσιάζεται ένα ποσό ύψους €4.219.751το οποίο δεν είναι πραγματικό

Μέχρι 30/6/2024: €2.156.205 (προυπολογιζόμενο)

Τα τελευταία 5,5 χρόνια το ΣΥΛ έχει συνοψίσει €18.257.464,00 πλεονασματικά υπόλοιπα. Η σωστή διαχείριση των οικονομικών του Συμβουλίου κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων έχουν φέρει οικονομική ανάταση και έχει δώσει την ευχέρεια να σχεδιαστούν και να  πραγματοποιηθούν έργα ουσίας στο δίκτυο ύδρευσης που θα μείνουν ως κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Επίσης, το ΣΥΛ έχει καταφέρει συγχρηματοδότηση €7εκ. από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και τα Διαρθρωτικά Ταμεία του Κράτους  για τις ανάγκες ανέγερσης των νέων σύγχρονων υδατοδεξαμενών και της αγοράς και εγκατάστασης έξυπνων υδρομέτρων. Η 1η παραλαβή έξυπνων υδρομέτρων έχει παραληφθεί και θα ξεκινήσει η εγκατάσταση τους τον Μάιο του 2024. 

Τα πλεονασματικά υπόλοιπα μαζί με τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά ξεπερνούν το εκπληκτικό ποσό των €25εκ.

Ποσόστωση ατιμολόγητου νερού με τεχνικούς όρους για το 2023

Απώλειες νερού υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των εισαγωγών νερού στο δίκτυο και της εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης.

Οι απώλειες νερού χωρίζονται σε πραγματικές και φαινομενικές απώλειες. Πραγματικές είναι οι απώλειες νερού από διαρροές, θραύσεις αγωγών και υπερχειλίσεις δεξαμενών.

Φαινομενικές απώλειες είναι οι διαφορές που προκύπτουν από τις ανακρίβειες στη καταμέτρηση και τη μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση πχ κλοπές νερού. Για τον υπολογισμό του ισοζυγίου νερού το ΣΥΛ εφαρμόζει και τη μεθοδολογία του Διεθνούς Συνδέσμου Νερού (IWA). Στο ισοζύγιο υπολογίζεται η εκτίμηση των ποσοτήτων νερού που μετρήθηκαν και αυτών που δεν μετρήθηκαν όπως και οι τιμολογημένες και μη τιμολογημένες ποσότητες νερού.

Ατιμολόγητο νερό υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της ποσότητας νερού που εισάχθηκε στο δίκτυο υδροδότησης και της ποσότητας νερού που εξουσιοδοτημένα καταναλώθηκε και τιμολογήθηκε. 

Σημειώνεται ότι η ανακρίβεια των μετρητών  αυξάνεται με το χρόνο λειτουργίας του υδρομέτρου, και  επηρεάζεται από την ποιότητα του νερού αλλά και του υδρομέτρου.

Το ατιμολόγητο νερό από το έτος 2019 μέχρι το τέλος του έτους 2023 υπολογίστηκε όπως πιο κάτω:

ΕΤΟΣΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟ ΝΕΡΟ – %
201922,20
202016,32
202121,03
202217,83
202315,60

Είναι φανερό ότι παρά την ένταξη στο ΣΥΛ των υδρευτικών συστημάτων του Δήμου Λακατάμιας  και πολλών κοινοτήτων, τα οποία παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα και ψηλό ατιμολόγητο νερό, το ΣΥΛ κατάφερε να μειώσει το ατιμολόγητο σε πολύ καλά επίπεδα. 

Το ΣΥΛ θεωρεί πολύ σημαντική τη μείωση του ατιμολόγητου νερού και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για περαιτέρω μείωση. Πρωταρχικός στόχος είναι να γίνονται συνεχείς και συντονισμένες ενέργειες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για μείωση του ατιμολόγητου νερού στις νέες περιοχές που εντάχθηκαν όπως:

1.       Ορθή αποτύπωση, κατανόηση και μελέτη του δικτύου των περιοχών και βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου με παράλληλο διαχωρισμό των περιοχών  σε μικρότερες ελεγχόμενες και μετρούμενες ζώνες και υποζώνες. 

2.       Άμεση και ολοκληρωτική επιδιόρθωση των ζημιών/αστοχιών στο δίκτυο με παράλληλη σωστή εγκατάσταση των παροχών σε κάθε τεμάχιο με βάση τις απαιτήσεις που έχει υιοθετήσει το ΣΥΛ, 

3.       Ενίσχυση των συνεργείων εντοπισμού αφανών διαρροών για σύντομη ανεύρεση και διόρθωση. 

4.       Εντοπισμός των κλοπών νερού από το δίκτυο και εκστρατεία αφαίρεσης όλων των παροχών στα μη αναπτυγμένα οικόπεδα. Η συνεργασία των καταναλωτών είναι χρήσιμη και βοηθά στη εξάλειψη φαινομένων απάτης εις βάρος άλλων καταναλωτών αλλά και εις βάρος του ΣΥΛ.

5.       Συνέχιση της αντικατάστασης όλων των οικιακών υδρομετρητών των νέων περιοχών.

6.       Αντικατάσταση και αναβάθμιση του δικτύου όπου διεξάγονται πολεοδομικά ή άλλα έργα.

Η εξαίρετη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης τα τελευταία 5 χρόνια και παρόλη την προσθήκη προβληματικών υδρευτικών δικτύων έχει φέρει ιστορικό χαμηλό μείωσης του ατιμολόγητου νερού. Η καλή δουλειά αντικατοπτρίζεται στα πλεονασματικά υπόλοιπα όπως αποτυπώνονται μέσα από τους Προϋπολογισμούς του ΣΥΛ.