Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ΣΥΛ​

Ο Εσωτερικός Έλεγχος (ΕΕ) είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) είναι οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνει η Διεύθυνση ή/και Διοίκηση, για τη διασφάλιση της ορθολογιστικής διαχείρισης κινδύνων και αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας των καθορισμένων στόχων.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί με βάση πάντοτε τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (International Professional Practice FrameworkIPPF) και η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα) είναι θεμελιώδης, προκειμένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ο σκοπός των Προτύπων είναι να : 1. Καθοδηγούν ως προς την τήρηση των υποχρεωτικών στοιχείων του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής. 2. Παρέχουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή και προώθηση ενός ευρέος φάσματος προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. 3. Θέτουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου. 4. Υιοθετούν βελτιωμένες διαδικασίες και λειτουργίες του οργανισμού https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf

Επίσης έχει εγκριθεί από το ΔΣ και εφαρμόζεται Κώδικας Ηθικής με βάση το International Institute of Internal Auditors- IIA (IPPF). Ο σκοπός του Κώδικα Ηθικής του ΙΙΑ είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Code-of-Ethics-Greek.pdf

Επιτροπή Ελέγχου ΣΥΛ

Έχει εγκριθεί και συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΣΥΛ, η πρώτη Επιτροπή Ελέγχου και απαρτίζεται από μέλη του ΔΣ. Σκοπός της Επιτροπής είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της εποπτείας που ασκεί το ΔΣ, επιβλέποντας τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού και παρακολουθώντας τη συμμόρφωση προς τους νόμους, τους κανονισμούς και τον κώδικα δεοντολογίας.

Έχει ετοιμαστεί και εγκριθεί από την Επιτροπή οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Και στα δύο έγγραφα, περιλαμβάνονται: (α) ο σκοπός τους, (β) ανεξαρτησία, (γ) ευθύνες, (δ) εξουσίες, (ε) σύνθεση, (στ) συνεδριάσεις, κοκ.

Κατά τις συνεδριάσεις, παρουσιάζονται από την Εσωτερικό Ελεγκτή συνοπτικά τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών ανά χρονική περίοδο και συζητούνται στην παρουσία του Διευθυντή και κάθε αρχή νέου έτους, εγκρίνεται και το Ετήσιο Ελεγκτικό Πρόγραμμα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα συζητούνται οποιαδήποτε άλλα θέματα προκύπτουν και που αφορούν την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Όλα τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και στην ολομέλεια του ΔΣ του ΣΥΛ.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στο ΣΥΛ αποτελείται από την Εσωτερικό Ελεγκτή και μία Λογιστική Λειτουργό. Η Εσωτερικός Ελεγκτής κατέχει το Πιστοποιητικό Εσωτερικού Ελέγχου (CIA) και ανήκει στο ΔΣ του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου https://www.iiacyprus.org.cy/

Η Υπηρεσία διενεργεί 3 είδη ελεγκτικών εργασιών:

  • Οικονομικούς Ελέγχους: Αφορούν την ανάλυση των οικονομικών δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών, όπως αυτές καταχωρούνται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τις λογιστικές πρακτικές.
  • Ελέγχους Συμμόρφωσης: Για διακρίβωση της συμμόρφωσης με τους καθορισμένους κανονισμούς, νόμους, αρχές και διαδικασίες.
  • Λειτουργικούς Ελέγχους: Για αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του Οργανισμού, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι.

Σε κάθε έλεγχο που διεξάγεται, γίνεται αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και των πιθανών κινδύνων, που απειλούν την επίτευξη των λειτουργικών και γενικότερα των στόχων του ΣΥΛ.

Επιπρόσθετα διενεργούνται εξειδικευμένες έρευνες.