Go to English Version

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020), “WATenERgy CYCLE”.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας είναι ημικρατικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1951 και ο ρόλος του είναι η προμήθεια πόσιμου νερού σε καλή ποιότητα και ικανοποιητική ποσότητα στους καταναλωτές της περιοχής της Λευκωσίας. Το ΣΥΛ υδροδοτεί τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Έγκωμης, Αγ. Δομετίου, Λατσιών, Γερίου, Τσερίου και Ιδαλίου και τις κοινότητες Ανθούπολης και Εργατών (περιλαμαβνομένης της Βιομηχανικής ζώνης.  Πρόσθετα, μετά από Κυβερνητική απόφαση, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας παραχωρεί ποσότητα νερού στην κατεχόμενη περιοχή Λευκωσίας.

Η μικτή σύνθεση του Συμβουλίου, από μέλη προερχόμενα τόσο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (αιρετά) όσο και από Κυβερνητικά στελέχη, διασφαλίζει τη συνετή και δίκαιη διαχείριση του νερού και την κατασκευή των κατάλληλων αναπτυξιακών υδατικών έργων. Επίσης, συμβάλλει στην ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, του πολιτισμού και της ευημερίας των κατοίκων στις περιοχές που υδροδοτούνται.

Υποδομή

Οι ανάγκες του Συμβουλίου σε νερό ανέρχονται στα 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (κμ) περίπου, σε συνθήκες συνεχούς παροχής, με ανώτατη ζήτηση το καλοκαίρι τα 72.000κμ, με ελάχιστη κατανάλωση τα 48.000κμ και με μέσο όρο τα 60.000κμ. Η μέση ημερήσια κατανάλωση είναι 127 λίτρα ανά καταναλωτή, ενώ η υπολογισμένη μέση κατανάλωση είναι 150 λίτρα ανά συνήθη κάτοικο. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν το έτος 2017 που υπήρχε συνεχής παροχή νερού. Οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται κυρίως από τα εργοστάσια αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας και αναλόγως πληρότητας, από τους υδατοφράκτες, κυρίως του Κούρρη και του Διπόταμου. Επίσης, πολύ μικρές ποσότητες αντλούνται από γεωτρήσεις, των οποίων η χρήση περιορίζεται συνεχώς για να αποκατασταθεί η ισορροπία στα υπόγεια αποθέματα νερού αφού, η ανεξέλεγκτη άντληση νερού την έχει διαταράξει με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του υπόγειου νερού.

Οι εγγεγραμμένοι καταναλωτές του Συμβουλίου ανέρχονται στις 114.000 που αντιστοιχούν σε 300.000 κατοίκους και αναλογούν σε περισσότερο από το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της Δημοκρατίας. Η υποδομή του συστήματος ύδρευσης καλύπτει 104 τετραγωνικά χιλιόμετρα αγωγών διανομής και υδατοδεξαμενές ολικής χωρητικότητας 77,250 κυβικών μέτρων. Οι αγωγοί νερού που μεταφέρουν νερό από τις υδατοδεξαμενές στις περιοχές ύδρευσης αποτελούνται από παροχευτικούς αγωγούς διαμέτρου από 200 μέχρι 800 χιλιοστά συνολικού μήκους 80 χιλιομέτρων. Το υλικό κατασκευής των αγωγών είναι είτε μίγμα ασβεστο-τσιμέντου ή όλκιμος σίδηρος. Το νερό διανέμεται στο δίκτυο με αγωγούς διαμέτρου που κυμαίνονται από 75 μέχρι 200 χιλιοστά και συνολικού μήκους 1,360 χιλιομέτρων. Από τους αγωγούς διανομής το νερό συνδέεται με τους καταναλωτές με αγωγούς των οποίων η διάμετρος κυμαίνεται από 15 μέχρι 25 χιλιοστών και συνολικού αριθμού 70,000 (αριθμός παροχών). Το υλικό κατασκευής των παροχών είναι πολυαιθυλένιο (MDPE).

Διαχείριση δικτύου

Για επίτευξη μείωσης του όγκου του μη τιμολογημένου νερού, το ΣΥΛ εφαρμόζει συνεχή συντήρηση και εργασίες βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης και καταβάλλει συνεχή προσπάθεια ελέγχου των οικιακών παροχών και υδρομετρητών. Οι απώλειες νερού θεωρούνται ένα από τα κυριότερα ζητήματα για όλες τις υπηρεσίες. Γνώση των δεδομένων παροχής και ζήτησης του νερού είναι πολύτιμα στοιχεία στη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης.

Για καλύτερη διαχείριση του δικτύου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τηλεμετρίας και το δίκτυο διανομής παρακολουθείται συνεχώς από 79 ηλεκτρονικούς σταθμούς εγκατεστημένους σε όλο το δίκτυο και στις υδατοδεξαμενές. Οι σταθμοί σε συνεχή βάση στέλνουν πληροφορίες για τη ροή και την πίεση σε καθορισμένα σημεία του δικτύου όπως επίσης το υψόμετρο του νερού στις δεξαμενές. Για καλύτερη διαχείριση του νερού το δίκτυο οι 28 περιοχές ύδρευσης έχει διαχωριστεί σε 70 υποζώνες. Πρόσθετα, σε κεντρικά σημεία των παροχετευτικών αγωγών έχει εγκατασταθεί σύστημα ελέγχου βαλβίδων που παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης και της παροχής νερού καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο.

Συμμετοχή σε επιχορηγούμενα προγράμματα

Το ΣΥΛ έχει σημαντική εμπλοκή και συμμετοχή ως συνεργάτης και εταίρος σε αριθμό τοπικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως Wateloss, UrbanDBP και  Autoleak ενώ αυτή την περίοδο συμμετέχει στο WATenERgy-CYCLE, Βαλκανικό-Μεσογειακό πρόγραμμά ως συνεργάτης. Στα προγράμματα αυτά το ΣΥΛ έχει την ευκαιρία να μοιράζεται τις γνώσεις και εμπειρίες του και να ανταλλάζει απόψεις και καλές πρακτικές στα θέματα διαχείρισης της ύδρευσης. Επίσης το ΣΥΛ συνεργάζεται με αριθμό πανεπιστημίων και οργανισμών για προμήθεια και αξιολόγηση δεδομένων και εμπειριών.

Μέλος

Το ΣΥΛ είναι μέλος του EurEau Association που είναι Ευρωπαϊκός οργανισμός υδάτων που προωθεί θέσεις και εισηγήσεις στη διαχείριση ύδρευσης.

Waterboard Nicosia participates in the European Program (INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020), “WATenERgy CYCLE”.

The Water Board of Nicosia is a semi-governmental non-profit organization, established in 1951, whose role is to supply potable water in good quality and sufficient quantity to consumers in the Nicosia area. It currently supplies water to the municipalities of Nicosia, Strovolos, Aglantzia, Engomi, St. Dhometios, Latsia, Geri, Tseri and Dali. Additionally, WBN supplies water to a number of communities and, after a Government decision, to the occupied area of Nicosia.

The mixed composition of WBN’s Council of Members from both the Local Government (elected) and by Government officials, ensures the prudent and equitable management of water and the construction of appropriate water development projects. It also contributes to the development, inter alia, culture and prosperity of the inhabitants in the areas served by WBN.

Major Infrastructure

WBN’s annual water needs amounted to approximately 22,5 million cubic meters (MCM), in continuous flow operations, with maximum demand (in the summer) of about 72,000m3, with minimal consumption 48,000m3 and with an average of 60,000m3 (note that these figures relate to the year 2017 during which there was continuous water supply). The average daily consumption per consumer is about 127lt while the estimated average consumption per usual inhabitant is 150lt. The water needs are covered mainly by the Dhekelia and Larnaca desalination plants and, depending on their fullness, by the Kouris and Dipotamos dams. Also, very small volumes are pumped from wells, whose use is constantly restricted to restore balance to the underground water reserves since, in the near past, uncontrolled water extraction has upset these reserves and has resulted in the degradation of groundwater’s quality.

WBN’s registered consumers amounted to 114,000 corresponding to about 300,000 citizens and accounting for more than 1/3 of the total population of the Republic of Cyprus. The water supply system infrastructure covers about 104 square kilometers and includes over 1,440km of mains and water reservoirs with a total capacity of approximately 77,250m3 of water.

The water mains that transfer water from the reservoirs to the supply districts consist of pipes of diameter ranging from 200mm to 800 mm and total length of 80km. The material of the pipes is asbestos–cement and ductile iron. The water is distributed in the network through pipes of diameter ranging from 75mm to 200mm and total length of about 1,360km. The material of the pipes is asbestos-cement and plastic (UPVC). From the distribution mains the water is conveyed to the consumers through pipes of diameter ranging from 15 to 25mm of total number approximately 70,000 (number of connections). The material of the pipes is polyethylene (MDPE).

Water Management

To achieve a reduced volume of non-revenue water, the WBN implements a continuous maintenance and improvement work on WBN’s distribution network, as well as intensive efforts to monitor the network’s house connections and water meters. The water losses are considered as one of the most important issues for all utilities. Knowledge of data related to the demand and supply of water are valuable in water management.

For better management of the network, the WBN operates a telemetry system (Supervisory Control and Data Acquisition) consisting of 79 electronic stations that cover all the water distribution network including the water reservoirs. The supply system consists of 28 DMAs divided into 70 zones. The stations continuously send data for the flow and pressure of water in the network and the level of water in the reservoirs. Furthermore, a system of automatically controlled valves was installed in the water mains and offers the possibility to intervene and control the provision of water in the supply areas on a 24-hour basis.

Participation in funded projects

The WBN had a significant involvement and participation as a partner or as a stakeholder in a number of EU or local funded projects e.g. Waterloss, UrbanDBP and Autoleak and now participates in WATenERgy – CYCLE Med-Balkan project as a partner sharing its knowledge and expertise and achievements on water management. Also the WBN cooperates with a number of universities and organizations to supply data and experience.

Membership

The WBN is a member to the EurEau Association that is the European organization for water promoting positions and suggestions for the management of water.