Διαχωρισμοί Οικοπέδων

Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διαχωρίσει γη σε οικόπεδα, μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, οφείλει να αποταθεί στην Πολεοδομική Αρχή για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας και μετά στο οικείο Δημαρχείο / Επαρχιακή Διοίκηση για την έκδοση της σχετικής άδειας διαχωρισμού γης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης από την Αρμόδια Αρχή, ο φάκελος αποστέλλεται στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας το οποίο προβαίνει σε τεχνική μελέτη για εγκατάσταση υδρευτικού δικτύου (όπου απαιτείται).

Για να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου, ο αιτητής ή αντιπρόσωπός του θα πρέπει:

  1. Να καταθέσει τα απαιτούμενα τέλη και δικαιώματα.
  2. Να καταθέσει το απαιτούμενο προϋπολογιζόμενο ποσό έναντι του κόστους εκτέλεσης της εργασίας ( Ντεπόζιτο), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά, εργατικά, μηχανήματα, έλεγχοι και ΦΠΑ.
  3. Να προμηθευτεί τα απαραίτητα υδροστόμια πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου με βάση τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.
  4. Να ικανοποιηθούν άλλοι όροι που δυνατόν να προκύψουν κατά τη μελέτη του υδρευτικού δικτύου.
  5. Να αποδεχθεί τους όρους εκτέλεσης εργασιών.

Τα δικαιώματα που καταβάλλονται υπολογίζονται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς του Συμβουλίου κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την εγκατάσταση του υδρευτικού δικτύου, το Συμβούλιο εκδίδει τον τελικό λογαριασμό. Αν προκύπτει διαφορά σε σχέση με το ποσό το οποίο έχει κατατεθεί τότε, ανάλογα με την περίπτωση, η διαφορά επιστρέφεται στον αιτητή ή ζητείται η πληρωμή πρόσθετου ποσού.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη έναρξης υλοποίησης του έργου εντός έξι (6) μηνών το ποσό που καταβάλλεται ως προϋπολογιζόμενη δαπάνη, τα δικαιώματα αξιοποιούμενης γης ή/και δικαιώματα εμβαδού οικοδομών επιστρέφονται αφαιρεμένου του ποσού των €200 ως λειτουργικών και άλλων εξόδων.

Edit Content

Δικαιώματα και Επιβαρύνσεις από 1 Σεπτεμβρίου 2014 (Κ.Δ.Π. 109/2012 ημερομηνίας 23/3/2012)

Τελευταία Ενημέρωση: Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 – 15:32
Κανονισμοί ΣΥΛ (ΚΔΠ 109/2012) Παράρτημα Ι, Πίνακας
ΦΠΑ
Δικαιώματα
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Κανονισμός 4.-(1) Δικαιώματα και έξοδα σύνδεσης
Συντελεστής
Δικαίωμα Σύνδεσης
5,00%
22,00
1,10
23,10
Κόστος δαπάνης σύνδεσης 12,5 χλμ (½") (Καθορίζεται από το Συμβούλιο)
5,00%
115,00
5,75
120,75
Κόστος δαπάνης σύνδεσης 25 χλμ (1") (Καθορίζεται από το Συμβούλιο)
5,00%
165,00
8,25
173,25
Κανονισμός 5.-(1) και (2) Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού.
Συντελεστής
Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού (Διατίμηση Α")
0.00%
60,00
0,00
60,00
Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού (Διατίμηση Β")
0.00%
200,00
0,00
200,00
Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού (Διατίμηση Γ")
0.00%
800,00
0,00
800,00
Κανονισμός 5.-(1) και (2) Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού
Συντελεστής
Καταβάλλεται από Ενοικιαστές.
Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού (Διατίμηση Α") - ΚΔΠ 279/2014*
0.00%
125,00
0.00
125,00
Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού (Διατίμηση Β") - ΚΔΠ 279/2014*
0.00%
250,00
0.00
250,00
Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού (Διατίμηση Β") - ΚΔΠ 279/2014*
0.00%
800,00
0.00
800,00
Κανονισμός 6α- Δικαιώματα Αξιοποιούμενης Γης
Συντελεστής
€ ανά τ.μ.
€ ανά τ.μ.
€ ανά τ.μ.
(i) 1 - 1.500 ανά τ.μ.
0.00%
0,34
0,00
0,34
(ii) 1 - 3.000 ανά τ.μ.
0.00%
0,91
0,00
0,91
(iii) 1 - 7.500 ανά τ.μ.
0.00%
1,60
0,00
1,60
(iv) Πέραν των 7.500 τ.μ.
0.00%
1,82
0,00
1,82
Κανονισμός 6α- Δικαιώματα Αξιοποιούμενης Γης
Συντελεστής
Πέραν των 400 τ.μ.
0,00%
2,50
0,00
2,50
Κανονισμός 8- Τοποθέτηση κύριων αγωγών
Συντελεστής
Κατακράτηση ποσού σε περίπτωση μη έναρξης έργου σε 6 μήνες
19,00%
200,00
38,00
200,00
Κανονισμός 10.-(1) Εγκατάσταση σε πολυκατοικίες
Συντελεστής
Επανεξέταση υδραυλικών εγκαταστάσεων
19,00%
65,00
12,35
77,35
Κανονισμός 11.-(9) Έλεγχος υδρομετρητή
Συντελεστής
Έλεγχος υδρομετρητή
19,00%
22,00
4,18
26,18
Κανονισμός 13.-(1) (α) Τέλη και Δικαιώματα
Συντελεστής
Διατίμηση Α (Οικιστική)
(i) Πάγιο ποσό ανα διμηνία
5,00%
8,00
0,40
8,40
(ii) Κατανάλωση από 1 κ.μ. μέχρι 20 κ.μ
5,00%
1,00
0,05
1,05
(iii) Κατανάλωση από 21 κ.μ. μέχρι 40 κ.μ
5,00%
1,50
0,08
1,58
(iv) Κατανάλωση από 41 κ.μ. μέχρι 60 κ.μ
5,00%
2,00
0,10
2,10
(v) Κατανάλωση από 61 κ.μ. μέχρι 80 κ.μ.
5,00%
2,50
0,13
2,63
(vi) Κατανάλωση από 81 κ.μ. και πάνω
5,00%
3,00
0,15
3,15
Κανονισμός 13.-(1) (β) Τέλη και Δικαιώματα
Συντελεστής
Διατίμηση Β (Με δικαίωμα επιλογής Διατίμησης Α ή Γ)
(i) Πάγιο ποσό ανα διμηνία
5,00%
80,00
4,00
84,00
(ii) Κατανάλωση από 1 κ.μ. μέχρι 200 κ.μ
5,00%
1,00
0,08
1,08
(iii) Κατανάλωση από 201 κ.μ. μέχρι 400 κ.μ
5,00%
2,00
0,10
2,10
(iv) Κατανάλωση από 401 κ.μ. και πάνω
5,00%
2,50
0,13
2,63
Κανονισμός 13.-(2) Άδεια μεταφοράς και πώλησης νερού
Συντελεστής
Ετήσιο τέλος άδειας μεταφοράς και πώλησης νερού
0,00%
50,00
0,00
50,00
Κανονισμός 14 - Εξόφληση λογαριασμού,αποκοπή λόγω μη πληρωμής
Συντελεστής
Έξοδα επανασύνδεσης (προσωρινή διακοπή)
5,00%
20,00
1,00
21,00
Έξοδα επανασύνδεσης (Δεύτερο στάδιο)
5,00%
40,00
2,00
42,00
Έξοδα επανατοποθέτησης (Τρίτο στάδιο)
5,00%
62,00
3,10
65,10
Κανονισμός 15. Μεταβίβαση σε νέο ιδιοκτήτη
Συντελεστής
Έξοδα μεταβίβασης
19,00%
4,00
0,76
4,76
Κανονισμός 16. Προσωρινή διακοπή
Συντελεστής
Αποσύνδεση και επανασύνδεση με αίτηση του καταναλωτή
5,00%
20,00
1,00
21,00

Από 1 Μαρτίου 2012 το ΦΠΑ αυξήθηκε από 15% σε 17%

Από 14 Ιανουαρίου 2013 το ΦΠΑ αυξήθηκε από 17% σε 18%

Από 13 Ιανουαρίου 2014 το ΦΠΑ αυξάνεται από 18% σε 19%

Ημερομηνία Εφαρμογής της ΚΔΠ 279/2014 σχετικά με την εγγύηση πληρωμής λογαριασμού από ενοικιαστές: 6/6/2014

Από 1/9/2014 ο συντελεστής ΦΠΑ στις κατηγορίες με κίτρινο χρώμα, μειώνεται από 19% σε 5%.

Edit Content

Χάραξη

Η χάραξη της θέσης των αγωγών της υδατοπρομήθειας για εκσκαφή των αυλακιών θα γίνεται από επιστάτη
του Σ.Υ.Λ., μετά την τοποθέτηση των οροσήμων των οικοπέδων και την κατασκευή του κρασπεδόλιθου
(λίνιας). Η θέση του αγωγού (κέντρο σωλήνας) πάνω σε πεζοδρόμια πλάτους 2.00 μέτρων θα είναι 0.70
μέτρα από το όριο ιδιοκτησίας (σύνορο) προς το δρόμο (επισυνάπτεται τυπικό σχέδιο).

Βάθος

Το βάθος εκσκαφής του αυλακιού να είναι 1.10 μέτρα από την τελειωμένη επιφάνεια του πεζοδρομίου και το
πλάτος εκσκαφής να είναι 0.50 μέτρα. Μετά την εκσκαφή να τοποθετείται στρώση άμμου 10 εκατοστών στον
πυθμένα της εκσκαφής (επισυνάπτεται τυπικό σχέδιο).

Άμμος

Η άμμος για επίχωση των σωλήνων πρέπει να είναι φυσική ή άμμος λατομείου κατάλληλη για επίχωση
σωλήνων, να μην περιέχει οργανικές ουσίες, με μέγιστο μέγεθος κόκκου 20 χιλιοστά και να περιέχει
περισσότερο από 18% υλικό που να περνά το κόσκινο 0.063 χιλιοστά. Το ψιλόκοκκο μέρος της άμμου δεν
πρέπει να έχει πλαστικές ιδιότητες. Επίσης η άμμος να μην περιέχει ρίζες, χόρτα και γενικά ξένα υλικά.

Επίχωση

Η επίχωση των τοποθετημένων σωλήνων υδατοπρομήθειας με άμμο να διεξάγεται αυθημερόν για να
αποφεύγονται ζημιές στους αγωγούς με μετακινήσεις λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας κατά τις βραδινές
ώρες.
Η συμπίεση της επιχωμάτωσης να μη γίνεται με δυνατό vibrator, ώστε να αποφεύγονται ζημιές στους αγωγούς
υδατοπρομήθειας.

Διασταύρωση αγωγών

Σε περίπτωση διασταύρωσης δρόμου, όπου θα κατασκευαστεί υπόγειος αγωγός αποχετεύσεων νερών
βροχής ή αγωγός καλωδίων Α.Η.Κ ή Α.ΤΗ.Κ., από αγωγό υδατοπρομήθειας, να τοποθετείται κατά την
κατασκευή κάτω από τον αγωγό ομβρίων υδάτων ή αγωγό καλωδίων, θώρακας από πλαστική σωλήνα
διαμέτρου 50 χιλιοστών μεγαλύτερης του αγωγού υδατοπρομήθειας, δηλαδή για αγωγό διαμέτρου 100 χιλ.
θώρακας 150 χιλ., για αγωγό 150 χιλ. θώρακας 200 χιλ. και για αγωγό διαμέτρου 200 χιλ. θώρακας 250 χιλ.
Σε περίπτωση διασταύρωσης σωλήνας παροχής νερού και δρόμου να τοποθετείται κατά την κατασκευή κάτω
από τις δύο βάσεις (παπούτσα) των κρασπεδόλιθων (λίνιας) και κατά πλάτος της διασταύρωσης του δρόμου,
θώρακας από πλαστική σωλήνα διαμέτρου 50 χιλιοστών. Το βάθος εκσκαφής για τοποθέτηση του θώρακα
της διασταύρωσης της παροχής πρέπει να είναι 30 εκατοστά από την τελειωμένη επιφάνεια της ασφάλτου του
δρόμου.

Καπάκια

Τα καπάκια των υδροστομίων (Ρ.Η.), βαλβίδων (δ.ν.) και αεροβαλβίδων (Α.ν.) πρέπει να τοποθετούνται στο
ίδιο επίπεδο με την τελειωμένη επιφάνεια του πεζοδρομίου. Οι στύλοι ενδείξεως των Ρ.Η., δ.ν.και Α.ν. να
τοποθετούνται σε κάθετη θέση προς το καπάκι, επί του συνόρου του οικοπέδου.

Έγκαιρη ενημέρωση

Ο εργολάβος διαχωρισμού οικοπέδων υποχρεούται να ειδοποιεί τις τεχνικές υπηρεσίες του Σ.Υ.Λ. δύο μέρες
πριν να είναι έτοιμος για τις εκσκαφές των αυλακιών.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σ.Υ.Λ. ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει εκσκαφέα για διεκπεραίωση
των παρεμφερών εργασιών του Σ.Υ.Λ.

Οικιακές Παροχές

Οι διασωληνώσεις και οι παροχές μετά την εγκατάσταση αποτελούν ιδιοκτησία του Σ.Υ.Λ. και σε καμιά
περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε επέμβαση πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Τελικής
Έγκρισης ο ιδιοκτήτης θα επιβαρύνεται με το ποσό των €170,00 για την κάθε παροχή.