Δικαιώματα και Επιβαρύνσεις

Δικαιώματα και Επιβαρύνσεις από 1 Σεπτεμβρίου 2014
(Κ.Δ.Π. 109/2012 ημερομηνίας 23/3/2012)
Τελευταία Ενημέρωση: Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 – 09:42
Κανονισμοί ΣΥΛ (ΚΔΠ 109/2012) Παράρτημα Ι, Πίνακας
ΦΠΑ
Δικαιώματα
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Κανονισμός 4.-(1) Δικαιώματα και έξοδα σύνδεσης
Συντελεστής
Δικαίωμα Σύνδεσης
5,00%
22,00
1,10
23,10
Κανονισμός 5.-(1) και (2) Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού
Συντελεστής
Καταβάλλεται από Ενοικιαστές.
Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού (Διατίμηση Α") - ΚΔΠ 279/2014*
0.00%
125,00
0.00
125,00
Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού (Διατίμηση Β") - ΚΔΠ 279/2014*
0.00%
250,00
0.00
250,00
Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού (Διατίμηση Β") - ΚΔΠ 279/2014*
0.00%
800,00
0.00
800,00
Κανονισμός 6α- Δικαιώματα Αξιοποιούμενης Γης
Συντελεστής
€ ανά τ.μ.
€ ανά τ.μ.
€ ανά τ.μ.
(i) 1 - 1.500 ανά τ.μ.
0.00%
0,34
0,00
0,34
(ii) 1 - 3.000 ανά τ.μ.
0.00%
0,91
0,00
0,91
(iii) 1 - 7.500 ανά τ.μ.
0.00%
1,60
0,00
1,60
(iv) Πέραν των 7.500 τ.μ.
0.00%
1,82
0,00
1,82
Κανονισμός 6α- Δικαιώματα Αξιοποιούμενης Γης
Συντελεστής
Πέραν των 400 τ.μ.
0,00%
2,50
0,00
2,50
Κανονισμός 8- Τοποθέτηση κύριων αγωγών
Συντελεστής
Κατακράτηση ποσού σε περίπτωση μη έναρξης έργου σε 6 μήνες
19,00%
200,00
38,00
200,00
Κανονισμός 10.-(1) Εγκατάσταση σε πολυκατοικίες
Συντελεστής
Επανεξέταση υδραυλικών εγκαταστάσεων
19,00%
65,00
12,35
77,35
Κανονισμός 11.-(9) Έλεγχος υδρομετρητή
Συντελεστής
Έλεγχος υδρομετρητή
19,00%
22,00
4,18
26,18
Κανονισμός 13.-(1) (α) Τέλη και Δικαιώματα
Συντελεστής
Διατίμηση Α (Οικιστική)
(i) Πάγιο ποσό ανα διμηνία
5,00%
11,00
0,55
11,55
(ii) Κατανάλωση από 1 κ.μ. μέχρι 20 κ.μ
5,00%
1,00
0,05
1,05
(iii) Κατανάλωση από 21 κ.μ. μέχρι 40 κ.μ
5,00%
1,50
0,08
1,58
(iv) Κατανάλωση από 41 κ.μ. μέχρι 60 κ.μ
5,00%
2,00
0,10
2,10
(v) Κατανάλωση από 61 κ.μ. μέχρι 80 κ.μ.
5,00%
2,50
0,13
2,63
(vi) Κατανάλωση από 81 κ.μ. και πάνω
5,00%
3,00
0,15
3,15
Κανονισμός 13.-(1) (β) Τέλη και Δικαιώματα
Συντελεστής
Διατίμηση Β (Με δικαίωμα επιλογής Διατίμησης Α ή Γ)
(i) Πάγιο ποσό ανα διμηνία
5,00%
80,00
4,00
84,00
(ii) Κατανάλωση από 1 κ.μ. μέχρι 200 κ.μ
5,00%
1,50
0,08
1,08
(iii) Κατανάλωση από 201 κ.μ. μέχρι 400 κ.μ
5,00%
2,00
0,10
2,10
(iv) Κατανάλωση από 401 κ.μ. και πάνω
5,00%
2,50
0,13
2,63
Διατίμηση Γ (Με δικαίωμα επιλογής στις Διατιμήσεις Α ή Β)
(i) Πάγιο ποσό ανά διμηνία
5,00%
700,00
35,00
735,00
(ii) Κατανάλωση από 1 κ.μ. μέχρι 2.000 κ.μ.
5,00%
1,50
0,08
1,58
(iii) Κατανάλωση από 2.001 κ.μ. μέχρι 4.000 κ.μ.
5,00%
2,00
0,10
2,10
(iv) Κατανάλωση από 4.001 και άνω
5,00%
2,50
0,13
2,63
Κανονισμός 13.-(2) Άδεια μεταφοράς και πώλησης νερού
Συντελεστής
Ετήσιο τέλος άδειας μεταφοράς και πώλησης νερού
0,00%
50,00
0,00
50,00
Κανονισμός 14 - Εξόφληση λογαριασμού,αποκοπή λόγω μη πληρωμής
Συντελεστής
Έξοδα επανασύνδεσης (προσωρινή διακοπή)
5,00%
20,00
1,00
21,00
Έξοδα επανασύνδεσης (Δεύτερο στάδιο)
5,00%
40,00
2,00
42,00
Έξοδα επανατοποθέτησης (Τρίτο στάδιο)
5,00%
62,00
3,10
65,10
Κανονισμός 14.-(2) Τέλος μη έγκαιρης εξόφλησης
Συντελεστής
Τέλος μη έγκαιρης εξόφλησης λογαριασμού
0,00%
10% επί οφειλής μετά την λήξη του λογαριασμού
0,00
10% επί οφειλής μετά την λήξη του λογαριασμού
Κανονισμός 15. Μεταβίβαση σε νέο ιδιοκτήτη
Συντελεστής
Έξοδα μεταβίβασης
19,00%
4,00
0,76
4,76
Κανονισμός 16. Προσωρινή διακοπή
Συντελεστής
Αποσύνδεση και επανασύνδεση με αίτηση του καταναλωτή
5,00%
20,00
1,00
21,00
Κανονισμός 21. Πρόσθετο Τέλος
Συντελεστής
Πρόσθετο τέλος για κάλυψη γενικών εξόδων
19,00%
25% επί πραγματικών εξόδων
Αναλόγως
Αναλόγως

Από 1 Μαρτίου 2012 το ΦΠΑ αυξήθηκε από 15% σε 17%

Από 14 Ιανουαρίου 2013 το ΦΠΑ αυξήθηκε από 17% σε 18%

Από 13 Ιανουαρίου 2014 το ΦΠΑ αυξάνεται από 18% σε 19%

Ημερομηνία Εφαρμογής της ΚΔΠ 279/2014 σχετικά με την εγγύηση πληρωμής λογαριασμού από ενοικιαστές: 6/6/2014

Από 1/9/2014 ο συντελεστής ΦΠΑ στις κατηγορίες με κίτρινο χρώμα, μειώνεται από 19% σε 5%.