Εγκατάσταση Επιμέρους Υδρομετρητών σε Πολυκατοικίες

Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγκαταστήσει επιμέρους υδρομετρητές μετά τον κεντρικό υδρομετρητή σε πολυκατοικία, πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει τα πιο κάτω:

 

 1. Επιστολή ετοιμότητας για τοποθέτηση επιμέρους μετρητών, με τα στοιχεία της πολυκατοικίας:
  • Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/ εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
  • Πλήρης διεύθυνση αλληλογραφίας
  • Αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) υπευθύνου για επικοινωνία και αποστολή τελικού λογαριασμού
  • Στοιχεία επικοινωνίας Υδραυλικού
 2. Αρχιτεκτονικά σχέδια ισογείου και οροφής ή/και μηχανοστασίου, με εμφανείς τις θέσεις των πιο κάτω:
  • Κεντρικού υδρομετρητή
  • Υδατοδεξαμενών/ ντεποζίτων
  • Μάνιφολτ με ευκρινώς σημειωμένες τις θέσεις των επιμέρους μετρητών (αρ. διαμερίσματος για κάθε θέση στο μάνιφολτ)
 3. Λίστα Ιδιοκτητών (όχι ενοικιαστών) των διαμερισμάτων όπου να αναγράφονται πιο κάτω:
  • Αριθμός διαμερίσματος
  • Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη
  • Αριθμός ταυτότητας
  • Αριθμός τηλεφώνου
  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)
 4. Κλειδιά και/ή κωδικούς εισόδων για πρόσβαση στην πολυκατοικία

 

Σημαντικά Σημεία για τον Έλεγχο πριν την εγκατάσταση:

 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ελέγχονται/ διαπιστώνονται τα εξής:

 1. Να έχει ολοκληρωθεί η υδραυλική εγκατάσταση
 2. Να έχουν τοποθετηθεί δύο ρουπινέτα: ένα μετά τον κεντρικό υδρομετρητή και ένα πριν από το μάνιφολτ.
 3. Να μην έχει γίνει εγκατάσταση βρύση σε απόσταση μικρότερη των 2m, και εγκατάσταση μάνιφολτ σε απόσταση μικρότερη των 5m, από τον κεντρικό υδρομετρητή
 4. Οι υποδοχές των επιμέρους μετρητών να είναι σε οριζόντια θέση.
 5. Να έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές σημάνσεις με ανεξίτηλη αρίθμηση των διαμερισμάτων σε κάθε μελλοντική υποδοχή επιμέρους υδρομετρητή.
 6. Σε περίπτωση εγκατάστασης ξεχωριστών ντεποζίτων για κάθε διαμέρισμα, αυτά να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 800L ανά διαμέρισμα
 7. Σε περίπτωση εγκατάστασης κεντρικής/ών υδατοδεξαμενής/ών, αυτή/ές να είναι συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 500L επί τον αριθμό των προς υδροδότηση διαμερισμάτων.
 8. Όπου για τον έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων απαιτείται η χρήση κάθετης σκάλας, αυτή να είναι μόνιμα στερεωμένη και να υπάρχει κουβούκλιο ασφαλείας.
 9. Να τοποθετηθούν βαλβίδες ροής μιας κατεύθυνσης (check valve) στο σύστημα ζεστού νερού και για αποφυγή ανάποδης πίεσης από τις αντλίες.