Εγκατάσταση Νέου Υδρομετρητή

Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγκαταστήσει υδρομετρητή σε οικόπεδο ή τεμάχιο γης στην περιοχή της αρμοδιότητας του Συμβουλίου, πρέπει να συμπληρώσει ειδικό έντυπο στα Γραφεία του Συμβουλίου προσκομίζοντας τα πιο κάτω έγγραφα:

  1. Πρωτότυπο άδειας οικοδομής. (Επιστρέφεται)
  2. Πρωτότυπο τίτλου ιδιοκτησίας ή Συμφωνητικού – Αγοραπωλητηρίου εγγράφου.(Επιστρέφεται)
  3. Τοπογραφικό Σχέδιο
  4. Ταυτότητα ή και σφραγίδα αν πρόκειται περί εταιρείας.
  5. Η αξία της εγκατάστασης ορίζεται, αφού προσκομιστούν τα πιο πάνω έγγραφα και γίνει η ανάλογη αξιολόγηση από αρμόδιο λειτουργό του Συμβουλίου και σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.
  6. Σε περίπτωση παλινόρθωσης της ασφάλτου, τα έξοδα επωμίζεται ο αιτητής, τα οποία εισπράττονται από το Συμβούλιο και εμβάζονται στον αρμόδιο Δήμο ή στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, ή στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας.