Εγκατάσταση Νέου Υδρομετρητή

(Κεντρικού/ Οικιστικού)

Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγκαταστήσει υδρομετρητή οικιστική/ βιομηχανική/ εμπορική ανάπτυξη στην περιοχή της αρμοδιότητας του Συμβουλίου, πρέπει να συμπληρώσει ειδικό έντυπο με τα στοιχεία του στα Γραφεία του Συμβουλίου προσκομίζοντας απαραιτήτως τα πιο κάτω:

 

Περίπτωση 1: Η υπό υδροδότηση ανάπτυξη βρίσκεται εντός εγγεγραμμένου οικοπέδου

 1. Αντίγραφο Άδειας Οικοδομής
 2. Δύο έγχρωμα αντίγραφα του σχετικού με την ‘Αδεια Οικοδομής Τοπογραφικού Σχεδίου (σφραγισμένο από την αρμόδια αρχή με αρ. Άδειας Οικοδομής) στο οποίο να σημειώνεται η αιτούμενη θέση εγκατάστασης του υδρομετρητή.
 3. Αντίγραφο επικαιροποιημένου τίτλου ιδιοκτησίας (έκδοση κατά το τελευταίο έτος)
 4. Ταυτότητα ιδιοκτήτη
 5. Σφραγίδα εταιρείας εάν η ιδιοκτησία ανήκει σε εταιρεία
 6. Βεβαίωση από οικεία αρχή αναφορικά με την πλήρη διεύθυνση αλληλογραφίας (οδό και αριθμό)

 

Περίπτωση 2: Η υπό υδροδότηση ανάπτυξη βρίσκεται εντός τεμαχίου γης /χωραφιού:

 1. Αντίγραφο Άδειας Οικοδομής
 2. Αντίγραφο Άδειας Διαχωρισμού (όπου εφαρμόζει)
 3. Αντίγραφο των όρων της Πολεοδομικής Άδειας ή της Άδειας Οικοδομής & Διαχωρισμού
 4. Δύο έγχρωμα αντίγραφα του σχετικού με την Άδειά Οικοδομής Τοπογραφικού Σχεδίου στο οποίο να φαίνεται τυχόν παραχωρούμενη ρυμοτομία.
 5. Αντίγραφο επικαιροποιημένου τίτλου ιδιοκτησίας (έκδοση κατά το τελευταίο έτος)
 6. Ταυτότητα ιδιοκτήτη
 7. Σφραγίδα εταιρείας εάν η ιδιοκτησία ανήκει σε εταιρεία
 8. Βεβαίωση από την οικεία αρχή αναφορικά με την πλήρη διεύθυνση αλληλογραφίας (οδό και αριθμό)

 

Για όλα τα πιο πάνω πέραν των αντιτύπων, θα πρέπει να παρουσιάζονται επίσης τα Πρωτότυπα έγγραφα τα οποία επιστρέφονται

Σημειώνεται περαιτέρω ότι:

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία, για την υδροδότηση της οικοδομής απαιτείται επέκταση του υδρευτικού δικτύου, ο υδρομετρητής εγκαθίσταται μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου.
 2. Η αξία της εγκατάστασης καθορίζεται βάσει των ισχυόντων Κανονισμών, αφού προσκομιστούν τα πιο πάνω έγγραφα και γίνει η ανάλογη αξιολόγηση από αρμόδιο λειτουργό του Συμβουλίου
 3. Εάν κατά την εκτέλεση της εργασίας προκύψει ανάγκη εκσκαφής ή/και παλινόρθωσης υφιστάμενης ασφάλτου ή/και υφιστάμενου πεζοδρομίου, τα έξοδα επωμίζεται ο/η αιτητής/τρια.