Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (πιο κάτω το «ΣΥΛ ή το Συμβούλιο») αποτελεί την υπεύθυνη αρχή για προμήθεια ύδατος στην Επαρχία Λευκωσίας. Στα πλαίσια αυτής του της ιδιότητας και με σκοπό την εξυπηρέτηση των καταναλωτών επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Καταναλωτών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υδροδότησης.

 

Το παρών κείμενο έχει σκοπό να σας παρέχει κατανοητή, διαφανή και άμεση πληροφόρηση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.  Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υδροδότησης περιλαμβάνεται η επεξεργασία αδειών για εγγραφή καινούργιων υποστατικών, αιτήσεις καταναλωτών για υδροδότηση σε υφιστάμενές κατοικίες, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες είτε ένοικοι, είτε αντιπρόσωποι των ιδιοκτητών και ενοίκων, εφαρμογή μετρητών ύδατος στα υποστατικά, μηνιαία καταμέτρηση της κατανάλωσης ύδατος και η τιμολόγηση.

 

Επιπρόσθετα το ΣΥΛ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων του για σκοπούς που αφορούν την σχέση απασχόλησης.

  

Κατά τη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δεσμευόμαστε από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα, προχωρούμε στο στάδιο της επεξεργασίας, βασιζόμενοι στις κάτωθι αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

 

 • υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο,
 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς για τους οποίους το ΣΥΛ συλλέγει τα δεδομένα αυτά,
 • συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στον αναγκαίο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν,
 • είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται,
 • διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων από τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων,
 • όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε σε άλλη χώρα, ή σε πρόσωπο το οποίο εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό του ΣΥΛ λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, όπως για παράδειγμα τη σύναψη εξειδικευμένων συμβάσεων επεξεργασίας των δεδομένων.

Στοχεύοντας στην πλήρη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το ΣΥΛ υιοθέτησε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου με σκοπό την ολοκληρωμένη και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποκειμένων, , τόσο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και την άσκηση των δικαιωμάτων τους ενώπιον του Συμβουλίου.

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το ΣΥΛ συλλέγει και επεξεργάζεται είτε με φυσικά μέσα είτε με ηλεκτρονικά.

 

Ειδικά για τη χρήση της ιστοσελίδας, το Συμβούλιο δε φέρει ευθύνη για υπερσυνδέσμους που οδηγούν το χρήστη σε τρίτες ιστοσελίδες και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων του χρήστη ο οποίος θα επιλέξει να περιηγηθεί μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου σε άλλους ιστότοπους.

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας με έδρα τη Λευκωσία, Λεωφόρο Αθαλάσσας 84 και τηλέφωνο 77771090. Το Συμβούλιο περαιτέρω, έχει διοορίσει τον κ Στυλιανό Χριστοφόρου, Δικηγόρο ως τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ»)  με τον οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει για οποιοδήποτε ζήτημα στο email:

Επεξεργασία Δεδομένων

Το Συμβούλιο συλλέγει, τηρεί και περαιτέρω επεξεργάζεται τα δεδομένα των Καταναλωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, που εκδόθηκε δυνάμει του περί υδατοπρομήθειας δημοτικών και άλλων περιοχών Νόμου. Έχει δηλαδή ως νόμιμη βάση επεξεργασίας τις διατάξεις του νόμου για την πλειονότητα των δραστηριοτήτων που τελεί στα δεδομένα των Καταναλωτών. Ειδικότερα, συλλέγονται και τηρούνται δεδομένα μέσω αιτήσεων που υποβάλλονται από τους αιτούντες είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά για:

 • Την υδροδότηση του υποστατικού ή διακοπή
 • Τη μετακίνηση ή ανύψωση του υδρομετρητή στο υποστατικό
 • Τη μεταβίβαση του λογαριασμού σε νέο Καταναλωτή (Ιδιοκτήτη ή Ενοικιαστή)
 • Το Συμβούλιο επίσης δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα που στέλνουν υποψήφιοι για κάλυψη θέσης που έχει προκηρυχθεί και η επεξεργασία της αξιολόγησης ορίζεται στο ΚΔΠ 112/96.
 • Την αποστολή μηνιαίας κατάσταση λογαριασμού υδροδότησης
 • Την είσπραξη οφειλών
 • Την επιθεώρηση υποστατικών κατόπιν οδηγιών του Προέδρου του ΣΥΛ

 

Το Συμβούλιο διαθέτει εφαρμογή που ο Καταναλωτής μπορεί να εγκαταστήσει στο κινητό του και να τελεί εφόσον το επιθυμεί κάποιες από τις ενέργειες διαχείρισης του λογαριασμού του. Η εφαρμογή διαθέτει Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων για την πλήρη ενημέρωσή σας.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που Συλλέγονται

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις (Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση κατοικίας, Μερίδιο Ιδιοκτησίας, Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμών, Τίτλος Ιδιοκτησίας Υποστατικού, Υπογραφή, Αριθμός Ταυτότητας, Πωλητήριο Έγγραφο/Απόδειξη Κτηματολογίου) αποτελούν αναγκαίες πληροφορίες για την ταυτοποίηση του Καταναλωτή κυρίως για λόγους σωστής χρέωσης και για τον ορθό εντοπισμό του υποστατικού. Περαιτέρω με βάση τη Νομοθεσία το Συμβούλιο συλλέγει τα δεδομένα Κατανάλωσης του υποστατικού από τον υδρομετρητή, για να προβαίνει στη χρέωση και την αποστολή του λογαριασμού στη διεύθυνση επικοινωνίας του Καταναλωτή. Το Συμβούλιο δρα και ως εκτελών την επεξεργασία για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων καθώς είναι στις αρμοδιότητες του να εκδίδει και το τέλος αποχετεύσεων.

Διαγραφή Δεδομένων

Το Συμβούλιο σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 θα υιοθετήσει διαδικασίες διαγραφής ή/και ανωνυμοποίησης για τα δεδομένα που συλλέγει επεξεργάζεται και διατηρεί. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαγράφονται όταν πλέον δεν είναι απαραίτητα στο ΣΥΛ για την εκτέλεση των υπηρεσιών του και τον νομοθετικών του υποχρεώσεων.

Σύστημα Προστασίας Δεδομένων

Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μπορέσει να εγγυηθεί την ακεραιότητα, τη γνησιότητα, την εμπιστευτικότητα και την προσβασιμότητα των δεδομένων που τηρεί και επεξεργάζεται, καθώς εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και φροντίζει για την προστασία τόσο του φυσικού χώρου του, όσο και του ηλεκτρονικού του περιβάλλοντος. Επίσης, φροντίζει το σύστημα του να παραμένει επικαιροποιημένο μέσω τακτικών εσωτερικών ελέγχων και ανασκοπήσεων ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχεια του συστήματος του και συνεπώς την συνεχή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσαρμόζοντας το σύστημα του αναλόγως με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις ανάγκες του. Τέλος, επιλέγει τους Συνεργάτες συμπεριλαμβανομένων και των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του και με βάση τις εγγυήσεις που και αυτοί παρέχουν στα δεδομένα τα οποία θα λαμβάνουν.

Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων

Οι Καταναλωτές βάσει του Κανονισμού έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν μία σειρά δικαιωμάτων απευθείας ενώπιον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Συγκεκριμένα έχουν τα κάτωθι δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Το δικαίωμα να λαμβάνει από το Συμβούλιο επιβεβαίωση για το αν τα δεδομένα του δέχονται επεξεργασίας και το δικαίωμα πρόσβασης στα αυτά και ενδεικτικά σε πληροφορίες που αφορούν: (α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς κ.α.

Δικαίωμα διόρθωσης: Το δικαίωμα να απαιτήσει από το Συμβούλιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Δικαίωμα Διαγραφής: Το δικαίωμα να ζητήσει από το Συμβούλιο τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υπό προϋποθέσεις.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Το δικαίωμα να ζητήσει, υπό προϋποθέσεις από το Συμβούλιο τον περιορισμό της επεξεργασίας των δικαιωμάτων του.

Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων:  Το δικαίωμα να αιτηθεί και να λάβει από το Συμβούλιο αντίγραφο των δικαιωμάτων που διατηρεί το Συμβούλιο για το συγκεκριμένο καταναλωτή.

Δικαίωμα Εναντίωσης: Το δικαίωμα να εναντιωθεί σε επεξεργασία που τελεί το Συμβούλιο.

Δικαίωμα Ανακοίνωσης Παραβίασης: Το Συμβούλιο δεσμεύεται να ενημερώσει τους Καταναλωτές για οποιαδήποτε παραβίαση στα δεδομένα τους αμελλητί. Ο τρόπος γνωστοποίησης (μέσω ατομικού email ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του) θα εξαρτάται από το είδος της παραβίασης και από τον αριθμό των Καταναλωτών που αυτή επηρεάζει, καθώς και τη δυνατότητα ταυτοποίησης αυτών.

 

Τα υποκείμενα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους εγγράφως, συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν είτε αυτοπροσώπως από τα Ταμεία του ΣΥΛ, είτε να το κατεβάσουν από την Ιστοσελίδα του ΣΥΛ και να το αποστείλουν στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο Αιτών συμπληρώνει τα στοιχεία του στο Έντυπο και συγκεκριμένα (α) Ονοματεπώνυμο (β) ΑΔΤ (γ) email (δ) διεύθυνση κατοικίας τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή ταυτοποίηση του ώστε να μη γίνουν λάθη σε περίπτωση συνωνυμίας. Το email και η διεύθυνση κατοικίας συλλέγονται ώστε να είναι σε θέση το ΣΥ Λευκωσίας να αποστείλει την απάντηση στον αιτούντα. Ο αιτών επίσης επιλέγει τη μέθοδο αποστολής απάντησης. Αν ο αιτών δε συμπληρώσει το πεδίο η απάντηση του ΣΥΛ θα του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στη συνέχεια ο Αιτών επιλέγει από τη λίστα του Εντύπου το Δικαίωμα ή τα Δικαιώματα που επιθυμεί να ασκήσει με το αίτημα του. Για να αξιολογηθεί ένα αίτημα απαιτείται θετική δήλωση από τον αιτούντα ο οποίος μπορεί να συμπληρώσει ότι άλλο στοιχείο θεωρεί σημαντικό. Τέλος, ο αιτών υπογράφει το Έντυπο και το υποβάλει είτε στον Υπάλληλο που απευθύνθηκε, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτών εντός μηνός ή αν πρόκειται να υπάρξει καθυστέρηση, ενημερώνεται για το λόγο και το διάστημα της καθυστέρησης εντός μηνός. Σε περίπτωση άσκησης σχετικού δικαιώματος, το Συμβούλιο δεσμεύεται να το αξιολογήσει και να απαντήσει εντός 30 ημερών όπως προνοεί και ο Κανονισμός. Σε περίπτωση όμως, που ο Καταναλωτής εξακολουθεί να νιώθει ότι δεν ικανοποιούνται τα δικαιώματα του, μπορεί να απευθυνθεί στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument και να υποβάλει περαιτέρω καταγγελία υπό τις υποδείξεις που θα βρει στην επίσημη ιστοσελίδα της.

 

Ανά διαστήματα ενδέχεται να πραγματοποιούνται ορισμένες αλλαγές στην Πολιτική ούτως ώστε να συμβαδίζει με αλλαγές στην νομοθεσία, λειτουργικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει να ελέγχετε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα της Εταιρείας για την πιο πρόσφατη εκδοχή της Πολιτικής.