Αριθμός Προσφοράς: 01/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €95.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για Εγκατάσταση υδρευτικού δικτύου σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας.

Υπηρεσίες εγκατάστασης υδρευτικού δικτύου σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας για την περίοδο 1η Απριλίου 2021 μέχρι 31η Μαρτίου 2022 και με δικαίωμα ανανέωσης από το Συμβούλιο για ακόμα ένα έτος.