Αριθμός Προσφοράς: 02/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €5.300,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο πραγματοποιεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και ζητά προσφορές για την «Προμήθεια και κατασκευή 44 μεταλλικών βάσεων για την στήριξη αγωγού του Συμβουλίου σε γέφυρα για τις ανάγκες του έργου Περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας».