Αριθμός Προσφοράς: 03/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €151.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό για την Προμήθεια Διάφορων Εξαρτημάτων και Αγωγών Ύδρευσης.