Αριθμός Προσφοράς: 04/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €3.300,00 χωρίς ΦΠΑ

Προμήθεια δύο ειδών ατομικής προστασίας και ασφάλειας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας πραγματοποιεί διαγωνισμό για προμήθεια δύο ειδών ατομικής προστασίας και ασφάλειας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του. Συγκεκριμένα το Συμβούλιο ζητά 110 ζεύγη αρβύλων και 200 ζευγάρια γάντια ασφαλείας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη.