Αριθμός Προσφοράς: 05/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €100.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Προμήθεια 200 Correlating Leak Noise Loggers και παροχή υπηρεσιών αποστολής, λήψης, επεξεργασίας, αρχειοθέτησης των δεδομένων από τα Correlatting Leak Noise Loggers μέσω κατάλληλου λογισμικού σε κεντρικό Διακομιστή (server) στο διαδίκτυο (Cloud).

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό για την «Προμήθεια 200 Correlating Leak Noise Loggers και παροχή υπηρεσιών αποστολής, λήψης, επεξεργασίας, αρχειοθέτησης των δεδομένων από τα Correlating Leak Noise Loggers» μέσω κατάλληλου λογισμικού σε κεντρικό Διακομιστή (server) στο διαδίκτυο (Cloud) και υπηρεσίες συντήρησης.