Αριθμός Προσφοράς: 06/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €1.250.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Εργασίες παλινόρθωσης εκσκαφών, μάζεμα και απομάκρυνση των μπάζων και καθαρισμός και ξέπλυμα του σημείου της εκσκαφής όπως περιγράφεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.