Αριθμός Προσφοράς: 07/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €35.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πώληση παλαιών υδρομετρητών και άλλων παλαιών εξαρτημάτων για την περίοδο από 1η Απριλίου 2021 μέχρι 31 Μαρτίου 2022.

Οι οικονομικές προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τιμές για τους παλαιούς υδρομετρητές από ορείχαλκο και για τα διάφορα μέταλλα (παλαιά ρέουλα/κομμάτια από σωλήνες/εξαρτήματα/σιδερικά κυρίως από χυτοσίδηρο).