Αριθμός Προσφοράς: 08/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €3.500,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας πραγματοποιεί διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες για Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικής μελέτης για την οικοδόμηση δύο υδατοδεξαμενών μεγέθους 8.000 κυβικών μέτρων εκάστης στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.