Αριθμός Προσφοράς: 10/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €20.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Προμήθεια και εκτύπωση φακέλων και ενημερωτικών επιστολών, εμφακέλωση και αποστολή τους στο ταχυδρομείο για το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.