Αριθμός Προσφοράς: 11/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €37.500,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη διεξαγωγή Μικροβιολογικών και Χημικών Αναλύσεων σε δείγματα νερού που θα λαμβάνονται από το δίκτυο υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου από διαπιστευμένα εργαστήρια.