Αριθμός Προσφοράς: 12/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €25.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Παροχή Υπηρεσιών (Μελέτη – Επίβλεψη) Συμβούλων Μελετητών Πολιτικών Μηχανικών, για την ανέγερση των δύο νέων υδατοδεξαμενών στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας που εντάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

  • 71000000 – Υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού
  • 71311000 – Υπηρεσίες παροχής Συμβούλων για εργασίες πολιτικού μηχανικού
  • 71311100 – Υπηρεσίες υποστήριξης για έργα πολιτικού μηχανικού
  • 71312000 – Υπηρεσίες παροχής Συμβούλων σε κατασκευαστικά θέματα
  • 71315210 – Υπηρεσίες παροχής Συμβούλων σχετικά με οικοδομικές εγκαταστάσεις
  • 71315300 – Υπηρεσίες επίβλεψης κτιρίων
  • 71320000 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών