Αριθμός Προσφοράς: 13/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €800.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό για την Προμήθεια 40.000 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 15mm για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.