Αριθμός Προσφοράς: 14/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €25.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο πραγματοποιεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και ζητά προσφορές για την «Προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση 25 συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου (split units) για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας».