Αριθμός Προσφοράς: 16/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €80.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφάλειας Δικτύων και Ασφάλειας Πληροφοριών.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συμμόρφωση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας με τις απαιτήσεις του Νόμου 89(I)2020, της ΚΔΠ 389/2020 και της ΚΔΠ 218/2019 και η Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών για το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας που εντάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

  • 72315200 – Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου δεδομένων
  • 72310000 – Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
  • 72500000 – Υπηρεσίες πληροφορικής
  • 72600000 – Υπηρεσίες παροχής συμβούλων και υποστήριξης Η/Υ