Αριθμός Προσφοράς: 17/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €20.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο ζητά προσφορές για προμήθεια 20.000 μέτρων εύκαμπτων σωλήνων διπλού δομημένου τοιχώματος Φ50mm.