Αριθμός Προσφοράς: 20/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €660.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Εργασίες ενοικίασης εκσκαφέα με μηχανοδηγό στις υδρευόμενες περιοχές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας όπως περιγράφεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ζητά προς ενοικίαση τoυς πιο κάτω εκσκαφείς με μηχανοδηγό οποτεδήποτε χρειαστούν για εργασία σε οποιοδήποτε μέρος των ορίων ευθύνης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για χρονική περίοδο ενός έτους (2022) και με δικαίωμα ανανέωσης ακόμα ένα συν ένα έτη (2023 και 2024):

  • (α) ‘Eνα (1) ελαστιχοφόρο εκσκαφέα (Digger Loader) 70kw και άνω με ανοιγόμενο κάδο και εφοδιασμένο με υδραυλική σφύρα βάρους 300 kg και άνω (Hydraulic Breaker) η οποία θα χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί πρέπει να έχει τα ακόλουθα μεγέθη κάδων:- 10cm (ripper), 30cm, 45cm, 90cm για να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από αυτό τους ζητηθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας.
  • (β) Τέσσερις (4) μικρούς ερπυστριοφόρους (με λάστιχο) εκσκαφείς (mini Digger) 2,5 – 3,5 τόνων και άνω με ανοιγόμενο κάδο και εφοδιασμένους με υδραυλική σφύρα βάρους 150kg και άνω (Hydraulic Breaker). O Ανάδοχος που θα επιλεγεί πρέπει να έχει τα ακόλουθα μεγέθη κάδων: – 10cm (ripper), 30cm, 45cmγια να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από αυτό τους ζητηθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας.

 

Το έργο εντάσσεται στις πιο κάτω κατηγορίες:

    • 45500000: Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού με χειριστή.
    • 45520000: Eνοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή.