Αριθμός Προσφοράς: 21/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €11.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια 5.000 σφαιρικών κρουνών (ball valves) 1/2΄΄ αρσενικό – θηλυκό και 1.000 σφαιρικών κρουνών (ball valves) 1/2΄΄ θηλυκό – θηλυκό.