Αριθμός Προσφοράς: 24/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €40.000,00 χωρίς ΦΠΑ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ζητά προσφορές για Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας όπως περιγράφονται στο Μέρος Γ. των εγγράφων του διαγωνισμού «Ειδικοί όροι – Υποχρεώσεις καθήκοντα Ιατρού Εργασίας».