Αριθμός Προσφοράς: 25/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €68.370,00 χωρίς ΦΠΑ

Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό