Αριθμός Προσφοράς: 26/2021    |    Εκτιμώμενη Αξία: €28.285,00 χωρίς ΦΠΑ

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελούν οι Εργασίες απομάκρυνσης και φρεζαρίσματος (milling) μέρους του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και επικάλυψη με προανάμικτο ασφαλτικό σκυρόδεμα στο προαύλιο του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.