Νερό. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε.

Προστατέψτε το.

Το ΣΥΛ

Ίδρυση

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ιδρύθηκε το 1951 με βάση τον Περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμο Κεφ.350 και λειτούργησε το 1953.


Σύνθεση

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το Νόμο με βάση τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

 • Τρία πρόσωπα τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για θητεία τεσσάρων χρόνων,
 • Μέχρι τρία πρόσωπα τα οποία υποδεικνύονται από το Συμβούλιο του κάθε Δήμου που υδρεύεται από το Συμβούλιο και
 • Μέχρι τρία πρόσωπα, όπως ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, σε περίπτωση περιοχής βελτίωσης ή χωριού.

Συνήθως τα τρία μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο Έπαρχος Λευκωσίας, ο οποίος και προεδρεύει του Δ.Σ., ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή αντιπρόσωπός τους.


Όρια ΣΥΛ και διαχείριση νερού

Σήμερα το Συμβούλιο υδροδοτεί:

τους Δήμους:

 • Λευκωσίας,
 • Στροβόλου,
 • Αγλαντζιάς,
 • 'Εγκωμης,
 • Αγίου Δομετίου,
 • Λατσιών,
 • Γερίου και
 • Τσερίου.

τα Κοινοτικά Συμβούλια:

 • Εργατών και
 • Συνοικισμού Ανθούπολης και

τη Βιομηχανική Περιοχή Εργατών.

Πρόσθετα, μετά από Κυβερνητική απόφαση, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας παραχωρεί ποσότητα νερού στην κατεχόμενη περιοχή Λευκωσίας.

Η μικτή σύνθεση του Συμβουλίου, από μέλη προερχόμενα τόσο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (αιρετά) όσο και από Κυβερνητικά στελέχη, διασφαλίζει τη συνετή και δίκαιη διαχείριση του νερού και την κατασκευή των κατάλληλων αναπτυξιακών υδατικών έργων. Επίσης, συμβάλλει στην ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, του πολιτισμού και την ευημερίας των κατοίκων στις περιοχές που υδροδοτούνται. Στόχος είναι να παρέχεται νερό με τρόπο ώστε, το ΣΥΛ να ικανοποιεί με συνέπεια τους καταναλωτές του τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Οι ανάγκες του Συμβουλίου σε νερό ανέρχονται στα 19.300.000 κυβικά μέτρα (κμ) περίπου, σε συνθήκες συνεχούς παροχής, με ανώτατη ζήτηση το καλοκαίρι τα 63.700κμ, με ελάχιστη κατανάλωση τα 39.000κμ και με μέσο όρο τα 52.700κμ. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν το έτος 2013 που υπήρχε συνεχής παροχή νερού. Οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται κυρίως από τα εργοστάσια αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας και αναλόγως πληρότητας, από τους υδατοφράκτες, κυρίως του Κούρρη και του Διποτάμου. Επίσης, μικρές ποσότητες αντλούνται από γεωτρήσεις, των οποίων η χρήση περιορίζεται συνεχώς για να αποκατασταθεί η ισορροπία στα υπόγεια αποθέματα νερού αφού, η ανεξέλεγκτη άντληση νερού την έχει διαταράξει με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του υπόγειου νερού.

Οι εγγεγραμμένοι καταναλωτές του Συμβουλίου ανέρχονται στις 112.000 που αντιστοιχούν σε 360.00 κατοίκους και αναλογούν σε περισσότερο από το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της Δημοκρατίας.

Η υποδομή του συστήματος υδροδότησης περιλαμβάνει πέραν των 1.400km κεντρικών αγωγών και υδατοδεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 77.250κμ νερού περίπου. Το 2008 κατακυρώθηκε σε οίκο εμπειρογνωμόνων η μελέτη του υδρευτικού δικτύου της Λευκωσίας για να διερευνήσουν τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του Συμβουλίου σε αγωγούς και δεξαμενές με ορίζονται το 2035.

Η συνεχής προσπάθεια συντήρησης και βελτίωσης του δικτύου διανομής και η εντατική προσπάθεια παρακολούθησης των παροχών και των υδρομετρητών έχουν περιορίσει τις ποσότητες της απώλειας στο 16,5% (2013) με στόχο αυτές να περιοριστούν ακόμα περισσότερο.

Με τα υδατικά έργα που έχουν κατασκευαστεί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, έχει περιοριστεί η εξάρτηση της δυνατότητας ύδρευσης από τις καιρικές συνθήκες.

Για καλύτερη διαχείριση του δικτύου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τηλεχείρισης και το δίκτυο διανομής παρακολουθείται συνεχώς από 69 ηλεκτρονικούς σταθμούς εγκατεστημένους στο όλο δίκτυο. Οι σταθμοί στέλνουν πληροφορίες για τη ροή και την πίεση σε καθορισμένα σημεία του δικτύου έτσι ώστε, με κατάλληλη αξιολόγηση από το έμπειρο προσωπικό του ΣΥΛ, να παίρνονται οι ορθές αποφάσεις ως προς τη διαχείριση του δικτύου. Για καλύτερη διαχείριση του νερού το δίκτυο έχει διαχωριστεί σε 65 (εξήντα πέντε) υποζώνες.


Σχέση με καταναλωτές

Ο Οργανισμός έχει εμπνεύσει στο προσωπικό του την ανθρώπινη προσέγγιση για επίλυση προβλημάτων που δυνατόν να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές σε σχέση με την παροχή νερού, έτσι που με τις ενέργειες του να εμπνέει σε αυτούς αίσθημα εμπιστοσύνης αλλά και την πίστη ότι τυγχάνουν δίκαιης αντιμετώπισης από την Υπηρεσία.

Το Συμβούλιο προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία, στην ενημέρωση και στο διάλογο με τους καταναλωτές του, οργανώνοντας ημερίδες, διαλέξεις και επισκέψεις παιδιών στις εγκαταστάσεις του. Επίσης, εκδίδει φυλλάδια και αφίσες, προκηρύσσει διαγωνισμούς εκθέσεων, φωτογραφιών, ζωγραφικής κ.α. με θέμα το νερό και την ανάγκη προστασίας και εξοικονόμησης του. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την εβδομάδα κατά την οποία εορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Νερού (22 Μαρτίου).

Ο Οργανισμός καταβάλλει μεγάλη και συνεχή προσπάθεια για ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ορθολογικής χρήσης και προστασίας τόσο των επιφανειακών όσο των υπόγειων αποθεμάτων νερού, έτσι που όλοι συλλογικά να συμβάλλουμε στη διαφύλαξη του πόσιμου νερού, του βασικού αυτού αγαθού που δυστυχώς βρίσκεται σε ανεπάρκεια στις πλείστες περιοχές του πλανήτη.

Για την εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους καταναλωτές, το Συμβούλιο διατηρεί προσωπικό επιφυλακής καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο με οδηγίες να ανταποκρίνεται και να επιλαμβάνεται τάχιστα, επί τόπου, όλων των προβλημάτων των καταναλωτών που σχετίζονται με την παροχή και ιδιαίτερα την απώλεια νερού.


Σχέση με προσωπικό

Το Συμβούλιο διαθέτει στο προσωπικό του άρτιο κτηριακό και γραφειακό εξοπλισμό έτσι που το περιβάλλον του εργασιακού χώρου να είναι ευχάριστο και δημιουργικό.

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάγκη εισαγωγής κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής επιβάλλει τη συνεχή προσαρμογή του οργανισμού στις νέες συνθήκες όπως επίσης και τη σωστή επιμόρφωση του προσωπικού.

 • "Όραμα μας η όσον το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών με ποιοτικό νερό και σε ικανοποιητική ποσότητα"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 • Λεωφ. Αθαλάσσας 84, 
  ΤΘ 21943, 1515 Λευκωσία
  Τηλ.: 77771090,
  Φαξ: 22698200,
  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Τηλ. για βλάβες: 77771090
  Τηλ. για κατοίκους εξωτερικού: +357 22747080

Ακολουθείστε μας