Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (13)

Περιγραφή Θέσης

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.


ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α2: €15109, 15201,15293,15385,15496,15681,16060, 16439,16818,17197,17576,17967,18544
A5: €16196, 16826,17455,18168,19139,20110,21081,22052,23023,23994,24965,25936,26907
Α7 (II) :€22648,23780,24912,26044,27176,28308,29440,30572,31704,32836,33968,35100,36232
(Συνδυασμένες Κλίμακες)

Καθήκοντα & Ευθύνες

Απαιτούμενα Προσόντα

Σημείωση:

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο (ΣΥΛ 26) του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου (Οδός Αθαλάσσης 84, Στρόβολος) έναντι απόδειξης παραλαβής μέχρι τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00μμ ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη πιο κάτω διεύθυνση:

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
Τ.Θ. 21943
1515 Λευκωσία

Αίτηση Θέσης Εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο (ΣΥΛ 26) της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία του ΣΥΛ (Αθαλάσσης 84, Στρόβολος), τηλέφωνο επικοινωνίας 22698208 ή και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.wbn.org.cy). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτητές θα παρακαθήσουν σε γραπτή εξέταση σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης έχουν όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και καταβάλουν το ποσό των €30,00, κατά την υποβολή της αίτησης.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
19 Οκτωβρίου 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn
VK
WhatsApp
Email