Κλητήρας

Περιγραφή Θέσης

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Κλητήρα με βάση τον «Περί Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009 (146(Ι)2009)»

Η εγκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι Ε5 στην οποία προστίθενται οι οποιεσδήποτε εγκριμένες αυξήσεις. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα & Ευθύνες

Απαιτούμενα Προσόντα

Σημείωση:

Ο κάτοχος της θέσης υποχρεούται να προσέρχεται στην εργασία 20 λεπτά πριν την έναρξη της και να αναχωρεί 15 λεπτά μετά τη λήξη της. Νοείται ότι ο συνολικός αριθμός ωρών απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τις κανονικές εργάσιμες ώρες την εβδομάδα.

 

(1) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

(2) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου (ΣΥΛ 26) το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στη Λεωφ. Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία, ή από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.wbn.org.cy.

 

(3) Οι αιτητές θα πρέπει να κριθούν κατάλληλοι για την εκτέλεση των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης απασχόλησης από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποχρεούται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνει υπόψη έκθεσης του Ιατρού Εργασίας του Συμβουλίου και έκθεσης Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας μετά από παραπομπή της συμπληρωμένης αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

 

(4) Οι αιτητές της θέσης θα πρέπει να υποβάλουν πρωτότυπα πιστοποιητικά των ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους. Τα πιστοποιητικά θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο Ιατρό Εργασίας για μελέτη ετοιμασίας έκθεσης μετά που θα λάβει γνώση της έκθεσης Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας.

 

Οι αιτήσεις να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (Τ.Θ. 21943, 1515 Λευκωσία) ή να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο όχι αργότερα από τις 12.00μ. της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου 2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο 22698208 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Αίτηση Θέσης Εργασίας

Οι αιτήσεις να παραδοθούν μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, όπως αυτά περιγράφονται στη λίστα των Απαιτούμενων Προσόντων, στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (Τ.Θ. 21943, 1515 Λευκωσία) ή να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο , όχι αργότερα από τις 12.00μ. της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου 2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο 22698208 κατά τις εργάσιμες ώρες

Facebook
Twitter
LinkedIn
VK
WhatsApp
Email