Κλητήρας

Περιγραφή Θέσης

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Κλητήρα.

Η εγκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι Ε5 στην οποία προστίθενται οι οποιεσδήποτε εγκριμένες αυξήσεις. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα & Ευθύνες

Απαιτούμενα Προσόντα

Σημείωση:

Ο κάτοχος της θέσης υποχρεούται να προσέρχεται στην εργασία 20 λεπτά πριν την έναρξη της και να αναχωρεί 15 λεπτά μετά τη λήξη της. Νοείται ότι ο συνολικός αριθμός ωρών απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τις κανονικές εργάσιμες ώρες την εβδομάδα

(1) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές

(2) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου (ΣΥΛ 26) το οποίο οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στη Λεωφ. Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία, ή από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.wbn.org.cy

Οι αιτήσεις να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (Τ.Θ. 21943, 1515 Λευκωσία) ή να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail@wbn.org.cy όχι αργότερα από τις 12.00μ. της Τετάρτης 31 Αυγούστου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο 22698208 κατά τις εργάσιμες ώρες

Αίτηση Θέσης Εργασίας

Οι αιτήσεις να παραδοθούν μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, όπως αυτά περιγράφονται στη λίστα των Απαιτούμενων Προσόντων, στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (Τ.Θ. 21943, 1515 Λευκωσία) ή να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο , όχι αργότερα από τις 12.00μ. της Τετάρτης 31 Αυγούστου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο 22698208 κατά τις εργάσιμες ώρες

Facebook
Twitter
LinkedIn
VK
WhatsApp
Email