Λειτουργός Πληροφορικής (2) Ορισμένου Χρόνου

Περιγραφή Θέσης

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), άρθρο 4(2)(δ), το οποίο αφορά εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Λειτουργού Πληροφορικής (Κλ. Α8, Α10 και Α11) για την ετοιμασία της ομαλής μετάβασης στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας μέχρι την μόνιμη πρόληψη προσωπικού, με τα πιο κάτω καθήκοντα.

Καθήκοντα & Ευθύνες

Απαιτούμενα Προσόντα

Σημείωση:

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι η αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης. Με βάση το άρθρο 10 του Ν.

70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα

εισδοχής τους πρώτους είκοσι οκτώ (28) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ

Προϋπολογισμό του ΣΥΛ. Με τη συμπλήρωση είκοσι οκτώ (28) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.

H διάρκεια εργοδότησης είναι για μέγιστη περίοδο 28 μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση των αναφερόμενων έργων.

Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείψει ή το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, ή ο εργοδοτούμενος κριθεί κατά την αξιολόγηση του ανεπαρκής, είτε άλλως πως.

Κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκυκλίους διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους υπαλλήλους του ΣΥΛ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για δύο (2) θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής

Προσόντα: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης
Μονάδες: 2
Παρατηρήσεις: Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν θα λαμβάνεται υπόψη

Προσόντα:  Μεταπτυχιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντατης θέσης
Μονάδες: 1-10
Παρατηρήσεις: 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα πέντε (5) χρόνια

Σημειώσεις:

Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμήσουν θα λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας η μεταπτυχιακή πείρα η οποία είναι σχετική με τα καθήκοντα τη θέσης. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή του υποψηφίου, στην παρουσία των εμπλεκομένων αν το επιθυμούν.

Ο επιτυχών θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας και πριν τη υπογραφή της, θα πρέπει να υποβάλει επίσημο έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ανδρονίκη Νικολάου.

Αίτηση Θέσης Εργασίας

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο “Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας”, το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την Γραμματεία του Συμβουλίου ή από την ιστοσελίδα του ΣΥΛ www.wbn.org.cy. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχει με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και καθηκόντων προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή, και να τεκμηριώνεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά/βεβαιώσεις (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση που κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με αναφορά στα βασικά τους στοιχεία, όπως η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, ο προϋπολογισμός κλπ.) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση της εξειδικευμένης πείρας, η οποία απαιτείται. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σημαίνει αποκλεισμό από τη διαδικασία. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Λεωφ. Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος) ή να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση μέχρι την Παρασκευή 1 η Δεκεμβρίου 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn
VK
WhatsApp
Email