Ωρομίσθιος Τεχνίτης / Ηλεκτρολόγος (2)

Περιγραφή Θέσης

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση δύο (2) θέσεων Ωρομίσθιου Τεχνίτη/Ηλεκτρολογου.

Εγκεκριμένη Ωρομίσθια Μισθοδοτική Κλίμακα: Ε9

Αρχικό Ωρομίσθιο κλίμακας Ε9: €9,339

Νοείται ότι, για περίοδο 24 μηνών, ο μισθός μειώνεται κατά 10% με βάση την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1691, ημερομηνίας 30.01.2012.

Καθήκοντα & Ευθύνες

Απαιτούμενα Προσόντα

Σημείωση:

Ο κάτοχος της θέσης δυνατόν να κληθεί να εργαστεί με σύστημα βάρδιας.

Αίτηση Θέσης Εργασίας

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του Έντυπου (ΣΥΛ 26) του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου (Λεωφ. Αθαλάσσας 84, Στρόβολος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Παρασκευή 16/6/2023 και ώρα 12.00μμ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Έντυπο (ΣΥΛ 26), το Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) από τα Γραφεία του ΣΥΛ (Αθαλάσσης 84, Στρόβολος) ή και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.wbn.org.cy).

 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις, οι οποίες δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
VK
WhatsApp
Email