Ωρομίσθιος Φύλακας/Φροντιστής Δεξαμενών (1)

Περιγραφή Θέσης

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Ωρομίσθιου Φύλακα/Φροντιστή Δεξαμενών.

  1. Εγκεκριμένη Ωρομίσθια Μισθοδοτική Κλίμακα: Ε4

Αρχικό Ωρομίσθιο κλίμακας Ε4: €7,102

Νοείται ότι, για περίοδο 24 μηνών, ο μισθός μειώνεται κατά 10% με βάση την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1691, ημερομηνίας 30.01.2012.

Καθήκοντα & Ευθύνες

Απαιτούμενα Προσόντα

Σημείωση:

Σημείωση:

Ο κάτοχος της θέσης δυνατόν να κληθεί να εργαστεί με σύστημα βάρδιας.

  1. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του Έντυπου (ΣΥΛ 26) του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου (Λεωφ. Αθαλάσσας 84, Στρόβολος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Παρασκευή 24/05/2024 και ώρα 12.00μμ.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Έντυπο (ΣΥΛ 26) από τα Γραφεία του ΣΥΛ (Αθαλάσσης 84, Στρόβολος) ή και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.wbn.org.cy). 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις, οι οποίες δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αίτηση Θέσης Εργασίας

Facebook
Twitter
LinkedIn
VK
WhatsApp
Email